Program odpadového hospodárstva obcí MČK

Program odpadového hospodárstva obcí  Mikroregiónu Červený Kameň (POH MČK) je spoločný strategický dokument pre oblasť odpadového hospodárstva v území. Vypracovaný bol na obdobie rokov 2011-2015 pre obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová Vištuk a mesto Modra, firmou Odpadový hospodár s.r.o. Východiskom pre spracovanie POH boli strategické dokumenty v oblasti odpadového hospodárstva na národnej a regionálnej úrovni  (POH  SR,  POH BSK) a platná legislatíva o odpadoch.

Obsah dokumentácie sa zameriava na zhodnotenie aktuálneho stavu odpadového hospodárstva v území, identifikovanie producentov odpadu, kategorizáciu vzniknutého odpadu a spôsob jeho likvidácie. Vyhodnocuje tiež plnenie predchádzajúcich POH jednotlivých obcí do roku 2005. Záväzná časť dokumentu modeluje predpokladané množstvo vyprodukovaného odpadu v území, identifikuje pre dané územie ciele stanovené krajským POH pre riešenie jednotlivých druhov odpadov.  V zmysle uvedených cieľov nastavuje opatrenia, resp. manažment nakladania s jednotlivými druhmi odpadov v území.