Sakrálne pamiatky Dubová

 

Kostol Ružencovej Panny Márie

Kostol Ružencovej Panny Márie sa nachádza v centre obce Dubová. Základný kameň na stavbu kostola položil a posvätil v roku 1903 Dr. Pavol Jantauš, ktorý bol neskôr v Trnavskej diecéze vysvätený za biskupa. Kostol nahradil stávajúci kostol sv.Jána Krstiteľa, ktorý bol demontovaný a materiál a zariadenie bolo prenesené do nového kostola. Postavený v neogotickom štýle. V jeho zadnej časti  sú dva piliere podopierajúce chórus, kde je umiestnený orgán. Hlavná loď od apsidy,  časti, kde je obetný stôl,  je oddelená veľkou klenbou na ktorej po každej strane je umiestnený malý oltár s dvomi schodmi. Apsida je mierne vyvýšená s hlavným oltárom s obrazom Ružencovej Panny Márie. O dostavbu kostola sa zaslúžil kňaz Rudolf Smutný , ktorý v roku 1907 kostol  zasvätil Ružencovej Panne Márii. Zvony do kostola boli prenesené zo starého kostola a zvonice.

Veľký zvon, posvätený v roku 1766 biskupom Antonom Révayom bol počas prvej svetovej vojny úradne zabratý na výzbroj rakúsko-uhorskej armády. V roku 1927 bol na vežu zakúpený nový zvon z milodarov veriacich. Zvon bol odliaty v Chomutove. Okolo kostola boli vysadené lipy a niektoré z nich rastú dodnes. V roku 1934 bola v kostole umiestnená krížová cesta, ktorú obci darovali  Americkí Slováci. Vyrobená bola vo Viedni a rezbári ju osobne priviezli na Dubovú. Počas druhej svetovej vojny bol kostol dostrieľaný a poškodený. Vo veži kostola mala nemecká armáda guľomety a odtiaľ strieľala do ruských vojakov, prichádzajúcich na koňoch od Vištuka a z hôr. V roku 1954 bol kostol opravený a zo statických dôvodov bola o  1,5 m znížená kostolná veža. Vymenený bol tiež kríž.

V roku 1957 bol kostol vymaľovaný obrazmi, ktoré sú tam dodnes. V roku 1960 boli na kostole vymenené okná za farebné vitráže, ktoré navrhla akademická maliarka Edita Ambrušová. Vyrobené boli v Sklárskych umeleckých ateliéroch v Novom Bore. V roku 1997 bola urobená väčšia rekonštrukcia kostola.

Kaplnka svätého Vendelína

Pôvodná kaplnka bola postavená v polovici 19.storočia  na začiatku radovej zástavby, smerom do Modry, Kráľovej. Po druhej svetovej vojne, pri výstavbe hlavnej cesty, bola kaplnka odstránená.  Nová Kaplnka svätého Vendelína  bola postavená vedľa vtedy prašnej cesty, ktorá viedla cez vinohrady a lúky až na hrad Červený Kameň. Kaplnka je dnes spolu s Kostolom Ružencovej panny Márie súčasť centra obce. Svätý Vendelín bol podľa tradície patrónom a ochrancom pastierov a dobytka. V dedine bola v každej rodine aspoň jedna krava, bohatší sedliaci mali aj kone a voly. V obci bol jeden obecný dom, v ktorom sa choval býk pre celú dedinu. Kaplnka je dodnes udržiavaná a bolo tradíciou, že každú sobotu ju miestne ženy vyzdobovali kvetmi.

Socha sv. Jána Nepomuckého

Sv. Ján Nepomucký  je symbolom mučeníka spovedného tajomstva a patrón pri povodniach a prírodných pohromách.  Zmienka o existencii sochy pochádza už z roku 1789. Socha pôvodne stála na konci dediny. Dal ju postaviť istý kantor mimo obliga fundácie. Bola viackrát opravovaná  a znovu zreštaurovaná v  roku 1990. V súčasnosti sa nachádza v centre obce.

Socha sv.Urbana

Socha bola pôvodne postavená vo vinohradoch, na rozhraní obcí Dubová a Častá. V roku 1950 bola premiestnená do Dubovského chotára na farský pozemok v Ochtáloch . Pri pozemkových úpravách v roku 1958 bola premiestnená na rímsko-katolícku faru. Od roku 2000 sa socha nachádza na konci Zámockej ulice, na vstupe do vinohradov. Posvätil je miestny kňaz Štefan Žák. Zasvätená je sv.Urbanovi, patrónovi a ochrancovi vinohradníkov. Pestovanie viniča a výroba vína je v obci silno zakorenená. Už historické dokumenty vo výkaze vinohradov Červenokamenského  panstva v roku 1704 uvádzajú „ po Častej, Suchej a Dolných Orešanoch najviac vína sa urodilo v Dubovej. Veľa znalcov vína a obchodníkov s vínom označuje Dubovské vína za veľmi zdravé a dlho udržateľné“.

Socha sv.Floriána

V obci sa nachádzajú dve sochy sv. Floriána.  Jedna socha, ktorú zakúpila obec v roku 2002 je umiestnená v parku  na mieste bývalej požiarnej zbrojnice. Druhá socha je súčasťou fontány a nachádza sa v parku pri obecnom úrade.  Socha spolu s fontánou je spomienkou na bývalú vodnú nádrž, známu pod názvom Riziko.

Táto vodná nádrž bola pôvodne vybudovaná  v strede dediny v roku 1933. Dal ju postaviť vtedajší richtár Lenhard Fandel.  Nie je známe či tento názov vznikol z dôvodu, že bola postavená  na jeho riziko (zodpovednosť), alebo z dôvodu, že  ľudia mohli vodu v nádrži používať len na svoje riziko. Nádrž bola zásobovaná z výdatnej studne Samuela Grossa, ktorý  vodu na tento účel vďačne poskytol. Voda bola do nádrže zvedená samospádom. Pitná voda stekala malou kovovou rúrkou, takže ľudia často stali v rade, aby si mohli naplniť vedro. Voda, ktorá pretiekla ostávala v nádrži a používala sa na napájanie dobytka. Uprostred nádrže bola umiestnená socha sv. Floriána,  patróna hasičov. Nádrž bola odstránená  v roku 1966 pri budovaní hlavnej cesty. Riziko ako významné miesto v dedine, zostalo v pamäti nielen obyvateľov Dubovej, ale je aj zvečnené  v dielach miestneho rodáka spisovateľa Vincenta Šikulu.

Kríž

Kríž stojí pri ceste, na rozhraní obcí Dubová a Modra, časť Kráľova. Patrí k pamiatkam votívnej sakrálnej architektúry. Z vďačnosti ho v roku 1894 dali postaviť manželia Vrábeloví z Dubovej.

 

Vítkov  vŕšok – Kalvária, Krížová cesta, Jaskynka Panny Márie Lurdskej

Vítkov vršok je vyvýšené miesto nad Dubovou, kde je ešte teraz možné vidieť priehlbiny v pôde v podobe jaskyniek. Tieto sa využívali počas vojny ako úkryty a ľudia si ich podľa potreby upravovali. V roku 1966 sa manželia Jozef a Mária Valentovičoví rozhodli, že na Vítkovom vŕšku prehĺbia jestvujúcu jaskynku a vložia do nej sochu panny Márie. S realizáciou ich zámeru, vytvoriť nad obcou pietne miesto im pomohli ďalší obyvatelia Dubovej. Úpravou terénu pred  jaskynkou vytvorili rovnú plochu, na ktorú osadili sochu Panny Márie pochádzajúcu z kostola od miestneho kňaza Júliusa Foltána. V roku 1976 bola socha zničená a miesto spustlo. V roku 1990 bolo toto miesto opäť upravené a osadená bola nová socha Ružencovej Panny Márie, ktorú darovala Mária Valentovičová. Miesto a sochu posvätil v septembri 1990 miestny kňaz  Štefan Žák.

O rok neskôr, v roku 1967 bola na vrchole Vitkovho vŕšku vybudovaná Kalvária – tri kríže. Sochu ukrižovaného daroval Ján Zacha. Prvú krížovú cestu, ako vďaku za dar života pri  príležitosti svojich 60. narodenín,  vyrobil Janko Polčič  so svojim zaťom Ladislavom . V roku 2002  Ján Pretzelmayer spolu s manželkou Evou Krížovú cestu upravili. Pôvodné železné kríže vymenili za drevené, ktoré prispôsobili krížom na Kalvárii. Posvätil ju miestny kňaz Mário Orbán.  Zastavenia krížovej cesty vedú okrajom hôrky popri vinohradoch a vŕškom okolo jaskynky k trom krížom Kalvárie.

Toto miesto sa stalo pre obyvateľov Dubovej  obľúbeným cieľom nedeľných vychádzok a tiež miestom krátkeho odpočinku cestou z vinohradu. Miesto je pravidelne udržiavané a dodnes navštevované. Na Veľký piatok sa tu koná Krížová cesta.

Atmosféru tohto miesta dopĺňa zvláštna bylina,  ktorá tu rastie. Nazývaná miestnymi Boží oheň. Povera jej prisudzuje schopnosť samovznietenia. Jedná sa o Jasenec biely, chránenú rastlinu, ktorá kvitne krásnymi ružovými a bielymi kvetmi a charakteristická je omamnou škoricovo citrónovou arómou. Počas horúcich letných dní vylučuje silice, ktoré dokážu vzplanúť a spôsobiť popáleniny na koži.