Bezplatné kompostéry do domácností

Ďalším spoločným projektom obcí Mikroregiónu Červený Kameň bolo zakúpenie kompostérov do domácností. Projekt vychádzal  zo spoločného strategického dokumentu - Programu odpadového hospodárstva obcí MČK, ktorý v rámci opatrení definoval potrebu riešenia biologicky rozložiteľného odpadu v území, formou jeho separovania a zhodnocovania.  Cieľom projektu „Zakúpenia kompostérov“ bolo zvýšiť medzi obyvateľmi  obcí množstvo zhodnocovaného, biologicky rozložiteľného odpadu a tým aj minimalizovať  množstvá vyvážaného komunálneho odpadu. Projekt bol realizovaný v roku 2019 formou získaného nenávratného finančného príspevku cez Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.

Do tohto projektu sa zapojili obce Doľany, Dubová Jablonec a Vištuk.  V rámci nenávratného grantu obce získali spolu 172 044,05 Eur,  spoločná finančná spoluúčasť  na projekte zo strany obcí  predstavovala  5%, t.j. 9 054,95 Eur . Zakúpených bolo 1479 ks kompostérov, z toho 564 ks 900 litrových a 915 ks 700 litrových. Tie boli bezplatne poskytnuté do domácností obyvateľom uvedených obcí . Realizáciou tohto projektu sa obyvateľom zjednodušil  spôsob ako likvidovať  tzv. zelený  odpad zo svojich záhrad, a zároveň ho aj zhodnocovať  v podobe pre nich využiteľného kompostu. Nezanedbateľný je tiež finančný efekt projektu. Tým, že sa znížil objem komunálneho odpadu zmenšili sa aj náklady na jeho zneškodňovanie, t.j. vývoz a skládkovanie. Využívaním kompostérov, obyvatelia nie sú nútení vytvárať divoké skládky biologického odpadu v okolí svojich záhrad a na obecných priestranstvách  a tiež nie sú nútení, nešetrne voči životnému prostrediu, tento odpad spaľovať.